FAQs Complain Problems

News

Act, law and directives

Rule Type Rule No Fiscal Year शीर्षक दस्तावेज़
Act 1 2075/076 गोदावरी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon 1. गोदावरी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
Procedure 1 2075/076 १. नगर कार्पपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon १. नगर_कार्पपालिका_(कार्य_विभाजन)_नियमावली, २०७४.pdf
Procedure 2 2075/076 २. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon २. नगर_कार्यपालिका_कार्यसम्पादन_नियमावली_२०७४.pdf
Act 2 2075/076 गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ PDF icon 2. गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
Procedure 3 2075/076 ३._नगर_कार्यपालिकाको_बैठक_संचालन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४ PDF icon ३._नगर_कार्यपालिकाको_बैठक_संचालन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४.pdf
Act 3 2075/076 गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ PDF icon 3. गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
Act 4 2075/076 गोदावरी नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon 4. गोदावरी नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५.pdf
Act 5 2075/076 गोदावरी नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon 5. गोदावरी नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
Procedure 5 2075/076 ५._आधारभुत_तहको_अन्तिम_परीक्षा_संचालन,_ब्यबस्थापन_र_नियमन_कार्यबिधि_२०७४ PDF icon ५._आधारभुत_तहको_अन्तिम_परीक्षा_संचालन,_ब्यबस्थापन_र_नियमन_कार्यबिधि_२०७४.pdf
Act 6 2075/076 गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon 6. गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf

Pages