FAQs Complain Problems

News

Municipal Board's Decisions

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/१९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-01-19.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/१२ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-01-12.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०१/०३ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-01-03.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/२३ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-12-23.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/०७ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-12-07.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/०५ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-12-05.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/११/२० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-11-20.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०९/१८गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-09-18.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०७/३० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-07-30.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०६/२७ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-06-27.pdf

Pages