FAQs Complain Problems

Gazette

Post date Documents
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित आर्थिक ऐन, २०७६ Sunday, August 25, 2019 - 16:37 PDF icon तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित आर्थिक ऐन, २०७६
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ Sunday, August 25, 2019 - 16:33 PDF icon तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट पारित न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६
तेस्रो नगरसभा २०७६ बाट संसोधित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ Sunday, August 25, 2019 - 12:56 PDF icon शिक्षा ऐन संशोधन 2075.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:13 PDF icon गोदावरी नागरपालिका बिनियोजन एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका सहकरी एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:11 PDF icon गोदावरी नगरपालिका सहकरी एन २०७५.pdf
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:09 PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका शिक्षा एेन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:06 PDF icon गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एेन,२०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:03 PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एेन,२०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपलिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 15:00 PDF icon दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरी नगरपलिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन एेन २०७५
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरीआर्थिक एेन २०७५ Monday, July 16, 2018 - 14:56 PDF icon गोदावरीआर्थिक एेन २०७५