FAQs Complain Problems

News

Act, law and directives

Rule Type Rule No Fiscal Year शीर्षक दस्तावेज़
Act 1 2075/076 गोदावरी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon 1. गोदावरी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
Procedure 1 2075/076 १. नगर कार्पपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon १. नगर_कार्पपालिका_(कार्य_विभाजन)_नियमावली, २०७४.pdf
Procedure 2 2075/076 २. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon २. नगर_कार्यपालिका_कार्यसम्पादन_नियमावली_२०७४.pdf
Act 2 2075/076 गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ PDF icon 2. गोदावरी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
Procedure 3 2075/076 ३._नगर_कार्यपालिकाको_बैठक_संचालन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४ PDF icon ३._नगर_कार्यपालिकाको_बैठक_संचालन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४.pdf
Act 3 2075/076 गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ PDF icon 3. गोदावरी नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
Act 4 2075/076 गोदावरी नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon 4. गोदावरी नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५.pdf
Act 5 2075/076 गोदावरी नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon 5. गोदावरी नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
Procedure 5 2075/076 ५._आधारभुत_तहको_अन्तिम_परीक्षा_संचालन,_ब्यबस्थापन_र_नियमन_कार्यबिधि_२०७४ PDF icon ५._आधारभुत_तहको_अन्तिम_परीक्षा_संचालन,_ब्यबस्थापन_र_नियमन_कार्यबिधि_२०७४.pdf
Act 6 2075/076 गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon 6. गोदावरी नगरपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
Procedure 6 2075/076 ६. न्यायिक_समितिको_गठन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४ PDF icon ६. न्यायिक_समितिको_गठन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७४.pdf
Procedure 7 2075/076 ७. घ_वर्ग_निर्माण_इजाजत_पत्र,_२०७४ PDF icon ७._घ_वर्ग_निर्माण_इजाजत_पत्र,_२०७४.pdf
Act 7 2075/076 गोदावरी नगरपालिका विनियोजन ऐन, 2075 PDF icon 7. गोदावरी नगरपालिका विनियोजन ऐन, 2075.pdf
Procedure 8 2075/076 ८._एम्बुलेन्स_सेवा_संचालन_निदेर्शिका,_२०७५ PDF icon ८._एम्बुलेन्स_सेवा_संचालन_निदेर्शिका,_२०७५.pdf
Procedure 9 2075/076 ९._अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_परिचय-पत्र_वितरण_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon ९._अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_परिचय-पत्र_वितरण_कार्यविधि,_२०७५.pdf
Procedure 10 2075/076 १०._स्थानीय_स्वास्थ्य_तथा_सरसफाई_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon १०._स्थानीय_स्वास्थ्य_तथा_सरसफाई_कार्यविधि,_२०७५.pdf
Procedure 11 2075/076 ११._स्थानीय_राजपत्र_प्रकाशन_सम्बन्धी_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon ११._स्थानीय_राजपत्र_प्रकाशन_सम्बन्धी_कार्यविधि,_२०७५.pdf
Procedure 12 १३._विपद्_व्यवस्थापन_कोष_(सञ्चालन)_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon १२._बजार_अनुगमन_निर्देशिका,_२०७५.pdf
Procedure 12 2075/076 १२._बजार_अनुगमन_निर्देशिका,_२०७५ PDF icon १२._बजार_अनुगमन_निर्देशिका,_२०७५.pdf
Procedure 13 2076/077 १३._विपद्_व्यवस्थापन_कोष_(सञ्चालन)_कार्यविधि,_२०७५ PDF icon १३._विपद्_व्यवस्थापन_कोष_(सञ्चालन)_कार्यविधि,_२०७५.pdf

Pages