FAQs Complain Problems

News

Municipal Board's Decisions

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०१-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-01-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२५ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-25.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-24.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-२२ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-22.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१२-१ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-12-01.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१०-१० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-10-10.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०९-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-09-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०८-०१ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-08-01.pdf

Pages