FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Rule Type Rule No Fiscal Year Document Title Documents
Procedure 28 28. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon 28. राजपत्र_संक्षिप्त_वातावरणीय_अध्ययन_-_Copy.pdf
Procedure 29 29 टोल_विकास_संस्था_कार्यविधि_2077_राजपत्र PDF icon 29 टोल_विकास_संस्था_कार्यविधि_2077_राजपत्र.pdf
Procedure 30 30 अनुदान_सहयोग_कार्यविधि_पशु_२०७७ PDF icon 30 अनुदान_सहयोग_कार्यविधि_पशु_२०७७.pdf
Procedure 31 31 आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७७ PDF icon 31. आर्थिक_सहायता_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 32 32 नगरस्तरीय_मानव_बेचविखन_तथा_अोसारपसार_नियन्त्रण_समिति_कार्यविधी_२०७७ (1) PDF icon 32 नगरस्तरीय_मानव_बेचविखन_तथा_अोसारपसार_नियन्त्रण_समिति_कार्यविधी_२०७७ (1).pdf
Procedure 33 33 पशु_विकास_कार्यक्रम_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 33 पशु_विकास_कार्यक्रम_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 34 34 पशु_स्वास्थ्य_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 34 पशु_स्वास्थ्य_कार्यन्वयन_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 35 ३५ बालक्लब_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 35 बालक्लब_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 36 राजश्व_संकलन_कार्यन्वयन_२०७७ PDF icon 36 .राजश्व_संकलन_कार्यन्वयन_२०७७.pdf
Procedure 37 लैंगिक_हिंसा_निवारण_कोष_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 37. लैंगिक_हिंसा_निवारण_कोष_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 38 नगर_प्रहरी_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 28. राजपत्र_संक्षिप्त_वातावरणीय_अध्ययन_-_Copy.pdf
Procedure 39 39 आपतकालिन_कार्य_सञ्चालन_केन्द्र PDF icon 39 आपतकालिन_कार्य_सञ्चालन_केन्द्र.pdf
Procedure 40 ४० बाढी_पूर्व_तयारीको_लागि_आवास_कार्य_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७ PDF icon ४० बाढी_पूर्व_तयारीको_लागि_आवास_कार्य_सञ्चालन_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 41 2076/077 41. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७ PDF icon 41. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७.pdf
Procedure 42 42. विपद_जोखिम_न्यूनिकरण_स्थानीय_कार्यमञ्च_सञ्चालन_मार्गदर्शन_२०७७ PDF icon 42. वालविकास_सहजकर्ता_छनोट_सम्वन्धी_कार्यविधि_२०७७.pdf
Procedure 43 43 दिवा_खाजा_संचालन_तथा_व्यवस्थापन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७७ PDF icon 43 दिवा_खाजा_संचालन_तथा_व्यवस्थापन_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७७.pdf

Pages